ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στον Τομέα των Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει από το στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε νέου Τεχνικού Έργου ή δραστηριότητας έως την Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (κατασκευή ΧΥΤΑ, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ κλπ.). Συγκεκριμένα στον εν λόγω τομέα μπορούν να υλοποιηθούν τα ακόλουθα είδη μελετών:
- Διαχειριστικά σχέδια - Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού
- Μελέτες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τεχνικών Έργων και Δραστηριοτήτων (ΠΠΕ, ΜΠΕ)
- Εκπόνηση διαδικασίας υπαγωγής έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
- Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) για την έκδοση Άδειας Αποκατάστασης
- Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
- Μελέτες Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)
- Μελέτες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
- Μελέτες αποκατάστασης - ανάπλασης περιοχών
Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Υδραυλική – Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Δημόσια Έργα.
Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων υποδομής
• Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
• Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός
• Μελέτη Διαχείρισης Βιοτόπων / Οικοσυστημάτων
• Αντιμετώπιση & Έλεγχος Ρύπανσης υδάτων και εδάφους
• Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
• Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων
• Δασικές Μελέτες έργων υποδομής
• Φυτοτεχνικές Μελέτες
• Διαχειριστικές Μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων
• Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ
• Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σε μεγάλα έργα
υποδομής
• Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Τοπίου
• Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος
• Λοιπά έργα περιβάλλοντος
• Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
• Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής υπολειμάτων
• Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στον Τομέα των Υδραυλικών Έργων οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει Μελέτες που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία αστικών και αγροτικών περιοχών, διευθετήσεις ρεμάτων και ποταμών, κατασκευή φραγμάτων. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών υδρευτικών και αποχετευτικών δικτύων οικισμών και αρδευτικών δικτύων . Συγκεκριμένα:

 • - Μελέτες δικτύων άρδευσης και ύδρευσης αστικών και αγροτικών κέντρων
 • - Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων αστικών και αγροτικών κέντρων
 • - Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων αστικών και αγροτικών κέντρων
 • - Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων

• Έργα Υδατικών Πόρων
• Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
• Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων
• Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδευτικά Δίκτυα
• Αντιπλημμυρικά Έργα και Διευθετήσεις – Οριοθετήσεις Ποταμών
• Φράγματα – Λιμνοδεξαμενές
• Υδρολογικές μελέτες
• Αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος, λυμάτων και ομβρίων υδάτων
• Αποχέτευση - Αποστράγγιση Έργων Οδοποιίας
• Έργα Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων – Βιολογικοί Καθαρισμοί
• Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
• Λειτουργία και Ρύθμιση Υδατικών Συστημάτων
• Υδρογεωτρήσεις
• Αποστραγγιστικά Έργα
• Έργα αποθήκευσης και διανομής νερού (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ)
• Λοιπά έργα υδραυλικής
• Υδραυλικές προσομοιώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς
• Αντιπληγματική προσομοίωση και προστασία υδατικών συστημάτων
• Μελέτες εκμετάλλευσης υπόγειων υδάτων
• Μελέτες τεχνικών έργων ρύθμισης ροής

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Στον Τομέα των Συγκοινωνιακών Έργων η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών βελτίωσης υφιστάμενων οδών καθώς και διάνοιξης νέων αστικών, αγροτικών και δασικών οδών. Μελέτες κόμβων σύνδεσης οδών, καθώς και κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες βελτίωσης οδοστρωμάτων και ασφαλτοστρώσεων οδών. Συγκεκριμένα στον εν λόγω τομέα μπορούν να υλοποιηθούν τα ακόλουθα είδη μελετών:

 • - Μελέτες οδοποιίας
 • - Μελέτες Δασικής και Αγροτικής Οδοποιίας
 • - Μελέτες κόμβων
 • - Κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων
 • - Μελέτες ασφαλτοστρώσεων
 • - Υψομετρικές μελέτες αστικής οδοποιίας
 • - Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Στον τομέα αυτό οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει:

 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη υδραυλικών μελετών
 • (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων, άρδευσης, διευθετήσεων ρεμάτων, φραγμάτων κλπ)
 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών οδοποιίας
 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών(αναπλάσεων, διαμορφώσεων κλπ)
 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη στατικών μελετών (γεφυρών, τεχνικών κλπ)
 •  Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών (υδρογεωτρήσεων κλπ)
 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών υδροηλεκτρικών σταθμών , Η/Μ μελετών
 • Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών
 • • Μελέτες κτηματογράφησης
 • • Μελέτες πράξεων εφαρμογής
 • • Πολεοδομικές μελέτες
 • • Μελέτες κτηματολογίου
 •  Μελέτες βυθομετρήσεων (λιμνών, ποταμών κλπ)
 •  Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών
 • •Χαράξεις - εφαρμογές μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών, τεχνικών έργων κλπ.
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις για σύνταξη τοπογραφικών
 • μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών (συμβολαίων)
 • Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων)
 • Λοιπές μελέτες τοπογραφίας

 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωτεχνικών
Στον τομέα αυτό οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει:
• Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας
• Γεωλογικές Μελέτες τεχνικών έργων
• Υδρογεωλογικές Μελέτες και η Διερεύνηση Υδρογεωλογικών
Συνθηκών
• Μελέτες Ανόρυξης Γεωτρήσεων
• Γεωφυσικές Έρευνες
• Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
• Λοιπές γεωτεχνικές – γεωλογικές μελέτες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Στον τομέα αυτό οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει:

 • - Μελέτες κτιριακών έργων
 • - Μελέτες μεταλλικών κτιρίων
 • - Μελέτες δεξαμενών ύδατος
 • - φρεατίων, αντλιοστασίων κλπ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναλαμβάνει:

 • - Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων έργων υποδομής
 • - Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
 • - Μελέτες για εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • - Μελέτες για εγκαταστάσεις κλιματισμού-εξαερισμού
 • - Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
 • - Μελέτες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
 • - Μελέτες πυρασφάλειας-ενεργητικής πυροπροστασίας
 • - Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας
 • - Μελέτες οδοφωτισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Τεχνικού Συμβούλου έργων και προγραμμάτων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Αναλυτικά αναλαμβάνει:

 • - Μελέτες σκοπιμότητας και ανάπτυξης έργων
 • - Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων
 • - Υποστήριξη Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων σε θέματα προτάσεων χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε Φορείς (σύνταξη τευχών δημοπράτησης,αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις)
 • - Επίβλεψη και παρακολούθηση κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Πολιτική Ποιότητας
Οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχει πιστοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 Περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική
Οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχει πιστοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 Περισσότερα